RoboMmarket nhận Giấy phép Labuan

RoboMmarket nhận Giấy phép Labuan

Một khoản phí hàng năm là 2.600 RM phải nộp 30 ngày sau ngày kỷ niệm hiến pháp để gia hạn đăng ký công ty thêm 12 tháng nữa. Nhà môi giới được đánh dấu thứ hai được gọi là UZMAN FX LLC ‘, công ty cũng tuyên bố sai về việc giữ đăng ký […]